Algemene Voorwaarden

Restaurant Tropiqua hanteert de Algemene voorwaarden van Partytent2Rent

Artikel 1: Object van de verzekeringsovereenkomst.
Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde assecoires, welke is gesloten tussen Partytent2Rent en de in de overeenkomst met name genoemde huurder.

Artikel 2: Kredietwaardigheid.
Elke met Partytent2Rent aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Partytent2Rent van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Huurder zal toestaand dat Partytent2Rent zonodig informatie betreffende hem opvraagt.

Artikel 3: duur van de overeenkomst.
1. deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen
2. bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 4: levering en terugbetaling
1. de huurder dient zelf de gehuurde goederen bij Partytent2Rent op te halen en bij beëindiging van het huurcontract aan Partytent2Rentterug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat Partytent2Rent zich met het bezorgen en/of terugbrengen van de gehuurde goederen zal belasten. Ook in het laatstgenoemde geval geschiedt het brengen en/of terughalen van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. indien de datum voor retournering van de goederen wordt overschreven is de huurder aan Partytent2Rent een onmiddellijk opeisbare niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijn en borg, onverminderd het recht van Partytent2Rent op verdere schadevergoeding.

Artikel 5: leveringstermijn
Indien Partytent2Rentzich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal Partytent2Rent er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Echter, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zal de overeengekomen leveringstermijn nooit als fatale termijn gelden.

Artikel 6: verplichtingen huurder
1. de huurder is gedurende gehele periode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen
2. huurder zal de goederen gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich houden en overeenkomstig de bestemming gebruiken
3. de huurder dient in een voorkomend geval zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen en/of goedkeuringen
4. het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Partytent2Rent aan een ander te verhuren of anderszins in gebruik te geven.
5. huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde toe te brengen. Het beplakken, beschilderen of op andere wijze bewerken van de gehuurde goederen is niet toegestaan.
6. het is de huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecue e.d. in tenten te gebruiken. Verwarmingsbronnen, zoals hete luchtbranders, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst dat geen schade aan het tentzeil wordt toegebracht.
7. versieringen welke in de tent worden opgehangen, zoals crêpepapier en papieren pavoiseerlijnen, dienen zodanig te worden opgehangen dat bij neerslag, condens, vocht e.d de kleurstof geen vlekken op het tentdoek veroorzaken

Artikel 7: transport
1. Indien nadrukkelijk overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst verzorgt Partytent2Rent het transport van de gehuurde goederen. Bezorging vindt uitsluitend op de begane grond plaats. De huurder dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken bezorgdag en tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde goederen, bij gebreke waarvanPartytent2Rent het recht heeft het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de huurder.
2. De gehuurde goederen dienen op de laatste dag van de overeenkomst om 08.00 uur gesorteerd, gereinigd en geordend gestapeld op de begane grond gereed te staan. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport dan dient de huurder de extra kosten die hierdoor zijn ontstaan te vergoeden.

Artikel 8: weersinvloeden
Partytent2Rent behoudt zich het recht voor om bij slechte weersomstandigheden, een en ander uitsluiten ter beoordeling van Partytent2rent, de huurovereenkomst te annuleren zonder dat dit de huurder het recht geeft om schadevergoeding te vorderen. De doorPartytent2Rent reeds ontvangen bedragen worden terugbetaald, echter er zal geen rente verschuldigd zijn.

Artikel 9: controle op de goede staat van de goederen
De huurder wordt geacht, direct na ontvangst, de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd, terwijl bij geen onverwijlde reactie de goederen geacht zich in een goede staat te bevinden.

Artikel 10: reparatie
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, of door het gebruik van ongeschikte accessoires of enige ander oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 11: waarborgsom
1. De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Partytent2Rent een door hem vast te stellen waarborgsom te geven.
2. Partytent2Rent behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten voor reparatie/reiniging als in artikel opzegging “opzegging/ontbinding” lid 2 bedoeld.
3. Partytent2Rent is verplicht de waarborgsom bij het beëindigen van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens partytent2rent  heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

Artikel 12: verzekering
De verhuur artikelen zijn tijdens bezit van de huurder niet verzekerd , huurder dient hier voor zelf zorg te dragen.

Artikel 13: Schade en gebreken
1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan Partytent2Rent te melden. Zonder toestemming van Partytent2Rent mag huurder niet tot reparatie overgaan.
2. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal Partytent2Rent (slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.)
3. indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft de huurder recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits het voorradig is. Huurder heeft geen recht op vervanging indien de goederen zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden.

Artikel 14: aansprakelijkheid
Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is Partytent2Rentin beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal Partytent2Rent ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

Artikel 15: Mededelingsverplichting huurder
1. Huurder dient Partytent2Rent onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Partytent2Rent dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surseance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.
2. Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoelt, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

Artikel 16: Annulering
Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde zaken is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door hem of Partytent2Rent een voor beide partijen redelijkerwijs, acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die het gebruik wil overnemen. In beide gevallen zal verrekening dienen plaats te vinden waarbijPartytent2Rent 5% van de overeengekomen nettoprijs met een minimum van € 10,00 in rekening mag brengen.

De schadeloosstelling bedraagt:
• Bij annulering tot 7 dagen voor de ingangsdatum 10% van de totale prijs
• Bij annulering tot 3 dagen voor de ingangsdatum 15% van de totale prijs
• Bij annulering tot 2 dagen voor de ingangsdatum 25 % van de totale prijs
• Bij annulering tot 1 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs
• Bij annulering binnen dagen voor de ingangsdatum 100 % van de totale

 

Artikel 17: opzegging/ontbinding
1. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij Partytent2Rent. . Indien partijen zijn overeengekomen, datPartytent2Rent bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij de huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.
2. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van Partytent2Rent worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Partytent2Rent gerechtig de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
3. Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is Partytent2Rent bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
4. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is Partytent2Rent gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn, tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van Partytent2Rent op verdere schadevergoeding.

Artikel 18: vervanging
Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan Partytent2Rent terug te (laten) brengen dient huurder aan Partytent2Renteen door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

Artikel 19: wijzigingen
Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken, ook als zij voor het afsluiten van de overeenkomst zijn gemaakt, zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd staan.

Artikel 20: retentierecht
Wanneer Partytent2Rent goederen van de opdrachtgever onder zicht heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever door die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Partytent2Rent heeft dit retentierecht eveneens op eerder overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is.

Artikel 21: betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indienen van de nota, tenzij schriftelijke anders is overeengekomen. IndienPartytent2Rent hiertoe omstandigheden aanwezig acht is hij gerechtig een aanbetaling danwel een algehele vooruitbetaliPartytent2Rent te vorderen. Bedragen kleiner van € 250,00 dienen contant te worden betaald bij het aangaan van de overeenkomst.
2. Partytent2Rent is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.
3. Partytent2Rent is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om dan de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder de kosten begrepen van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten van juridisch advies en bijstand.
5. Uit het enkele feit dat Partytent2Rent zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 22: toepasselijk recht
Op alle door Partytent2Rent gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomsten en/ of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 23: geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Partytent2Rent, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijk Rechter daartoe bevoegd is.

GENIETEN IN HET HART VAN VEENDAM

Het team van La Vache is u graag van dienst!

Prijzen onder voorbehoud van drukfouten?
© copyright 2012 – 2019 | Bijlholt Communicatie